Legislativa

Rad stalnih sudskih vještaka definiran je Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima koji je stupio na snagu po objavi u «Narodnim novinama» br. 88/08 od 28. srpnja 2008. godine. Navedenim pravilnikom uređuje se način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, prava i dužnosti sudskih vještaka, te visina nagrade i naknade troškova za rad vještaka.