You are currently browsing the archives for April, 2013.

Modeli zrelosti informatičkih sustava (IT Maturity models)

27/04/2013 // Posted in ICT governance  |  No Comments

Model zrelosti informatičkih sistema - IT maturity models - stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije Saša Aksentijević

Model zrelosti informatičkih sistema – IT maturity models – stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije SaÅ¡a Aksentijević

Dvodnevni seminar, Beograd, 30 i 31. svibanj 2013. – ICT governance – strateÅ¡ka analiza korporativnog upravljanja poslovnom funkcijom informatike – stalni sudski vjeÅ¡tak za informatiku i telekomunikacije SaÅ¡a Aksentijević

15/04/2013 // Posted in ÄŒlanci/konferencije/predavanja  |  No Comments

Beograd (Zemun), 30 i 31. svibanj 2013. godine (četvrtak i petak)

predavač: mag. oec. Saša Aksentijević, univ. spec.oec., stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije

Ciljna grupa: Članovi uprava i izvršni direktori, menadžeri informatike i rukovoditelji poslovne funkcije informatike i telekomunikacija, specijalisti iz područja informatike koji žele steći dodatna znanja iz područja upravljanja tom poslovnom funkcijom

Ciljne grane: Financijski sektor (banke, osiguravajuća i leasing društva), retail sektor, inženjerska, industrijska, razvojna i izvozna poduzeća, poduzeća uslužnog sektora, državna uprava i neprofitne organizacije

Trajanje: 2 radna dana od 9.30 do 16.30h, s pauzom za ručak i dvije pauze za osvježenje u prvoj i drugoj polovici radnog dana

Struktura predavanja: Predavanja su strukturirana kao interakcija s publikom. Na samom početku slijedi međusobno upoznavanje, sudionici se periodički pozivaju u raspravu i razmjenu mišljenja, te u svakom trenutku mogu prekinuti predavača i tražiti pojašnjenja. Tokom predavanja izmjenjuju se teorijski koncepti i obrasci s aplikacijama u praksi. Dodatno, na kraju svake cjeline, sudionici se pozivaju na iznošenje mišljenja i vlastitih iskustava i diskusiju. Studije slučaja („case study“) će biti organizirani kao prezentacija slučaja ili uz zadavanje zadatke sudionicima i analizu rješenja u vidu brainstorminga.

Na kraju predavanja sudionicima će biti distribuirana anketa u kojoj će moći dati svoje mišljenje i ocjenu o održanom predavanju te sugestije za poboljšanja i eventualnu organizaciju drugih seminara.

Nova znanja i kompetencije koje će polaznici steći su povezani uz zatvaranje jaza koji postoji između teoretskih i praktičnih modela informatike u kompleksnim organizacijama, te operativnog i strateškog poimanja te poslovne funkcije. Nadalje, kroz dinamičnu izmjenu teoretskih i praktičnih primjera, polaznici će dobiti detaljan repetitorij svih domena poslovne informatike uz jak naglasak na stratešku orijentaciju korporativnog upravljanja („top down“) čija je orijentacija dominantno profitna i diktirana tržišnim okolnostima, a ne tehničkim kontekstom.

Studije slučaja:

1. Razvoj dokumentacije odjela informatike u okviru sustava upravljanja kvalitetom

2. Planiranje infrastrukturne migracije poduzeća

3. Izrada godišnjeg budžeta informatičkog odjela

4. Odlučivanje menadžera informatike u okolnostima neizvjesnosti

5. Suradnja rukovoditelja informatike s ostalim članovima uprave

6. Rješavanje nastupa sigurnosnog incidenta – postupci vrha rukovodstva

Okvirna prezentacijska poglavlja:

1. UVOD U STRATEÅ KO PROMIÅ LJANJE POSLOVNE FUNKCIJE INFORMATIKE

1.1 Zrelost informatičkih modela u organizacijama

1.2 Kritični indikatori uspješnosti

1.3 Kritični indikatori postizanja ciljeva

1.4 Kritični indikatori performansi

2. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE INFORMATIKOM – POGLED S VRHA RUKOVODSTVA

2.1Upravljanje performansama IT odjela u uvjetima mrežne organizacije

2.2 Upravljanje IT rizicima

2.3 Upravljanje regulatornim zahtjevima

3. UPRAVLJANJE KONCEPTOM SIGURNOSTI ZA VRH RUKOVODSTVA

3.1 Upravljanje integralnom korporativnom sigurnošću

3.2 Pozicija informacijske sigurnosti u korporaciji

3.3 Upravljanje informacijskim kapitalom i znanjem unutar poduzeća

4. UPRAVLJANJE FINANCIJAMA POSLOVNE FUNKCIJE INFORMATIKE

4.1 Specifičnosti investicijskih ulaganja u informatici

4.2 Specifičnosti tekućih troškova u informatici

4.3 Kretanje troška rada u informatičkoj struci

4.4 Moderni trendovi: eksternalizacija („outsourcing“), usluge računarstva u oblaku („cloud computing“), korištenje skalabilnih vanjskih rješenja („everything as a service“)

4.5 Korištenje matematičkih metoda pri odlučivanju o informatičkim troškovima i investicijama

5. UPRAVLJANJE ODJELOM INFORMATIKE

5.1 Izazovi i specifičnosti upravljanja poslovnom funkcijom informatike

5.2 Regrutiranje i zapošljavanje informatičkih kadrova

5.3 Specifičnosti kompenzacijske sheme informatičkih kadrova

5.4 Razvoj informatičkih kadrova

5.5 Upravljanje procesima nabave, korištenja i otpisa informatičke opreme

6. UPRAVLJANJE INFORMATIÄŒKIM PROJEKTIMA

6.1 Specifičnosti informatičkih projekata

6.2 Rizici upravljanja informatičkim projektima

6.3 Praktična metodologija upravljanja informatičkim projektima