You are currently browsing the archives for October, 2016.

Dokumenti potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom

29/10/2016 // Posted in VjeÅ¡tak za informatiku  |  Comments Off on Dokumenti potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vjeÅ¡takom

Dokumeni potrebni za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom (svake četiri godine) su sljedeći:

  1. Zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom
  2. Kopija rješenja iz prethodnog mandata
  3. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka sklopljen sa osiguravajućim društvom po vlastitom izboru (obvezna svota osiguranja u iznosu od najmanje 200.000,00 kuna)
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak novije od tri mjeseca
  5. Popis predmeta u kojima je u prethodnom mandatu obavio vještačenje (broj predmeta i naziv suda)
  6. Potvrda o stručnom usavršavanju
  7. Potvrda o uplati sudske pristojbe u iznosu od 300 Kn

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je postavljen.
Prije ponovnog imenovanja za stalnog sudskog vještaka predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu ili mu je izrečena sigurnosna mjera, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljena zanimanjem kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka.
Ponovno imenovani stalni sudski vještak ne daje prisegu i nije dužan obaviti stručnu obuku.